¨


____________________  VERKSAMHET  __________________


Det finns ett tydligt samband mellan ledarskap och företagets lönsamhet. Du kan bli en bra ledare genom, coaching, träning och utbildning. Profeci tar ett helhetsgrepp är erbjuder ett stöd inom alla delar av ledarskapet; förstå och leda sig själv, förstå och leda andra ( medarbetarna, kunder mm) förstå och leda verksamhet. Att medarbetarna vill, får möjlighet och känner ansvar för att komma med förbättringsförslag och bidra till företagets utveckling är en annan stor påverkansfaktor på företagets lönsamhet. Vi lär ut en lösningsorienterad  och tydlig kommunikation.
Profecis syfte är att ge djuplodande förändring, kunden ska kunna se resultat av insatsen, det ska kännas bra i hjärtat. Vi lär ut sammarbete i grupper och mellan grupper. Vi lär ut att alla själva kan välja och har ansvar för hur de förhåller sig och uttrycker sig. Vi synliggör, reflekterar, bygger teorier, upplever och ger förslag på HUR kopplat till individens vardag. När vi leder workshops bidrar vi med kunskap om hur en workshop genomförs, medan ni tar ansvar för vad mötet hanlar om och har kunskap i ämnet.

Vår framgångsfaktor är att vi väcker individens motivation och vilja innan vi delar ut verktygen om HUR!

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Individuell ledarcoaching
Ledarskap
Bra medarbetarskap
Teamutveckling, ledningsgrupp o andra grupper
Verksamhetsutveckling - Workshop
Sälj för icke säljare
Föreläsningar

Profecis arbetssätt inom området ledarskap: Vi tar ett helhetsgrepp på totala chefs- och ledarskapsansvaret för individen, genom att beakta verksamhetsmål, resurser, hot, struktur,
processer, kultur, teknologier, gruppsammansättning och relationer.Chef- och ledarskap är inte samma sak! Chefskap är positionen du har, med tillhörande ansvar och befogenhet. Ledarskapet handlar om processen genom vilken du påverkar andra att nå uppsatta mål. Dagens ledarroll ställer stora krav på dig som ledare. Som ledare har du det operativa ansvaret för att tillsammans med dina medarbetare lösa organisationens uppgifter på ett effektivt och målmedvetet sätt. Ledarskap är mycket, och handlar bl.a. om förmågan att inspirera och motivera andra människor för ökad samverkan. Som ledare måste du ha förmåga att leda och förstå dig själv. Du måste först förstå dina egna val och drivkrafter innan du kan leda andra på ett bra sätt.