¨


_________________  Ledarskap o självkännedom   __________________

 

Det kommunikativa ledarskapet

1 dagars utbildning för ledare

Kursbeskrivning: Syftet med utbildningen är att ge dig som chef och ledare goda kunskaper i att kommunicera med dina medarbetare. Du ska även bli medveten om betydelsen av att kunna ta ansvar för och göra aktiva val i ditt sätt att kommunicera och att detta har stor direkt inverkan på medarbetarnas arbetsinsats och resutatet av organisationens totala verksamhet.

Innehåll:
Ledarskap, chefens verktyg för att styra och leda

Värderingar i ledarskapet

Den fungerande dialogen

Coachning som metod

Respekt och förmåga att skifta perspektiv

Mod, självinsikt, tydlighet, synlighet och trygghet

Uppgiften, visionen, värderingar, kultur, identitet och värdee som grundval för kommunikation.

Kursmål: ledarskapet Ökad insikt om kommunikationens betydelse  - Ökad insikt om kommunikationens betydelse för ledarskapet.       - Bli bekant med användbara metoder för att nå förbättrad kommunikation i den egna arbetsgruppen.

Arbetsmetod :Arbetsmetoden bygger på "action learning" i seminarieform. Teori i kortföreläsningar varvas i grupparbeten med kreativa moment ochlöpande diskussioner.

Utvecklingsinsatsen leds av: Gun Sättermann

 

Coachande ledarskarskap - leda sig själv och andra

2 dagars utbildning


Kursbeskrivning

Ett coachande ledarskap leder till större delaktighet, medarbetare som presterar mer och en bättre vardag för dig som chef och ledare.

Syftet med coachande ledarskap är att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att själva komma fram till sina lösningar Både du och dina medarbetare ges tillfälle att växa genom ett coachande ledarskap och organisationen får en ökad lönsamhet på köpet.
Ett coachande ledarskap förutsätter en nära och aktiv relation till medarbetarna.
Coachning bygger på att skapa medvetenhet och ansvar genom att ställa frågor.
En viktig utgångspunkt i det coachande ledarskapet är ett lösningsfokuserat förhållningssätt - att fokusera på de positiva målen istället för problemen.
Vi varvar teorier med praktiska övningar med koppling till din dagliga verksamhet, där erfarenhet mellan deltagarna är en viktig del.

Kursmål
 • Ökad självkännedom och trygghet i ledarrollen
 • Stärka och utveckla dig som ledare
 • Ge grunderna för ett coachande och lösningsorienterat sätt att leda
 • Ge verktyg och träning i att leda och coacha individ och grupp
 • Inta ett proaktivt ledarskap där du själv aktivt väljer och tar ansvar

För din organisation betyder det ett förbättrat utnyttjande av din och dina medarnbetares potential, ökad effektivitet och i förlängningen förbättrad lönsamhet.

Målgrupp & Förkunskaper Kursen riktar sig till chefer o ledare på alla nivåer. Till dig som vill öka din förståelse och kunskap om dig själv och som är beredd att ta ansvar för din egen utveckling, som vill utveckla ditt ledarskap genom att förstå och leda dig själv bättre.

Utvecklingsinsatsen leds av: Gun Sättermann

 

                                                  
Ledarskap och självkännedom

 
Kursbeskrivning För att kunna leda andra behöver du först förstå och kunna leda dig själv. Vi tittar här på det personliga ledarskapet och din ledarroll. Kursen föregås av en 360 graders skattning som stöd för arbetet med din självkännedom . Vi använder verktyget Belbin Team Skills, en forskningsbaserad metod som bygger på djuplodande vetenskapliga tester och utvärderingar. Som ett resultat av förarbetet synliggörs dina styrkor och svagheter samt hur du bidrar, relaterar och samverkar med andra. Vad är det som ligger som ligger bakom att du beter dig som du gör i olika situationer och i mötet med olika individer. Hur ser dina medarbetare och kollegor på dina styrkor och svagheter? Har de samma bild som du? Vi tittar på nyckelord som drivkraft och motivation - vad är det som driver och motiverar dig som ledare? Och vi tittar på hur du kan försätta dig i ett för aktiviteten eller situationen mer gynnsamt tillstånd. Vi medvetandegör att du alltid har ett val – att du aktivt kan välja hur du förhåller dig och agerar gentemot dig själv och din omgivning. Valet är ditt – du har friheten och ansvaret att välja! Vi varvar teorier med praktiska övningar med koppling till din dagliga verksamhet, där erfarenhet mellan deltagarna är en viktig del.

Vi använder Belbins teamroller som grund Belbins teamroller


Kursmål

 • Utvecklat ledarskap  bättre utnyttja dina styrkor och hantera dina svagheter
 • Ökad självkännedom och trygghet i ledarrollen
 • Inta ett proaktivt ledarskap – där du själv aktivt väljer och tar ansvar
 • Insikt om hur du påverkar andra och hur du påverkas av andra
 • Förståelse för hur du själv kan välja och välja bort

För din organisation betyder ett förbättrat utnyttjande av din potential, ökad effektivitet och i förlängningen förbättrad lönsamhet

Målgrupp & Förkunskaper Kursen riktar sig till chefer o ledare på alla nivåer. Till dig som vill öka din förståelse och kunskap om dig själv och som är beredd att ta ansvar för din egen utveckling, som vill utveckla ditt ledarskap genom att förstå och leda dig själv bättre.


Utvecklingsinsatsen leds av; Gun SättermannUtvecklingssamtal (Företagsintern kurs)
Bli trygg i att hålla bra utvecklingssamtal

Utvecklingsinsatsen vänder sig till ledare som vill  hålla utvecklingssamtal som:
- Förmedlar tydliga krav och förväntningar på medarbetaren
- Ökar kunskapen om medarbetarens arbetsförhållanden och  förväntningar
- Koordinerar medarbetarens kompetens och mål med verksamhetsplanen
- Ger feedback för att utveckla ditt eget ledarskap
- Ger medarbetaren klarhet i verksamhetens och ledarens krav och förväntningar
- Klargör och fastställer utvecklingsbehov hos medarbetaren.

Innehåll:
Nyttan
Ledarskap
Motstånd och hinder
Fallgropar

Innehåll - checklistor
Svåra samtal
Ett bra samtal
Att ge beröm och kritik
Praktiskt prova på

Utvecklingsupplägg:
En heldag där teori blandas med praktiska övningar.


Dokumentationen utgörs av välbeprövad fungerande handledningen, förslag på frågor, samt förslag på såväl formulär för samtalsförberedelse, egenskattning och utvecklingsplan. Efter kursdagen har ledaren såväl fungerande stödverktyg som praktisk erfarenhet av att hålla fungerande utvecklingssamtal på hemmaplan

Utvecklingssamtalet skapar rätt förutsättningar för att lösa de
problem och möjligheter vi ställs inför i dag och i framtiden. Utvecklingssamtalet hålls för att man genom dialog och delaktighet ska kunna bidra till en fortsatt utveckling av medarbetaren, bolaget/gruppen och verksamheten. I utvecklingssamtalet ska vi ostört kunna ge varandra feedback på vad vi är nöjda med och vad vi vill förbättra. Utvecklingssamtalet ska vara framåtriktat och handla om utvecklingen för medarbetaren med utgångspunkt i verksamhetsplanen. Samtalet ska leda till en konkret utvecklingsplan för medarbetaren. Utveckling är inte bara att gå på kurs utan kan också vara utökade arbetsuppgifter, Ändrat beteende och attityder, speciella uppdrag, studiebesök etc.

Utvecklingsinsatsen leds av:
Gun Sättermann PANDURA - Kvinnligt ledarskapsprogram (internt program)

Ett kvinnligt ledarutvecklingsprogram med fokus på personlig utveckling, ledarskap och kontaktnät.

Du i chefsposition eller i ledande ställning kan lugnt räkna med att temat blir personlig utveckling. Du får ökade insikter om dig själv. Teamet och du utvecklas. Ni får en gemensam orientering mot mål ni sätter upp och redskap för såväl gynnsamma samspelsformer som önskad handlingsorientering


PANDURA  tillför

 • Personliga framgångsverktyg inom ramen för en medveten karriärplanering, och genom element inom Panduras nätkluster.
 • Vi arbetar genom reflektiva moment i frågor om värdegrund och ledarskap, visioner och konsten att förmedla budskap, och att leda professionella samtal. I form av praktiskt användbara arbetsredskap inom områden vi jobbar med, får du en ny handlingsberedskap
 • Temaexempel i PANDURA-program för kvinnor i chefsposition: att framträda och ta plats, ledarskap och gruppsykologi, målstyrning och att leda i förändring, hälsa och utveckling på arbetsplatsen, den professionella kvinnans personutveckling och karriär.

______________________________________________________________

Program

 • Seminarieform med miniföreläsningar.
 • Moderna metoder såsom reflektiva moment i Own Space-form, lösningsfokuserat arbetssätt.
 • Teori varvat med kreativa moment, löpande diskussioner, gruppaktiviteter.
 • Interventioner för insikter och access till ett strukturerat personligt karriärvalsunderlag.
 • Handlingsplan utifrån person- och karriärprofiler på forskningsbaserade inventorier, t.ex. 16 PF

Omfattning

 • Detta är en kundanpassad insats. Programträffar förslagsvis en förstudiemodul och 8 till 10 tematräffar, varannan vecka, beroende på önskemål. Optimalt 8-10 deltagare. En uppföljningsmodul med övernattning.

________________________________________________________

 

Utveckingsinsatsen genomförs av Samverkande konsulter för Team PANDURA™
Gun Sättermann, Profeci verksamhetsutveckling     
M.Sc. i organisation och ledarskap
Christina Stephanson, Conpersona Consulting
Psykolog och organisationskonsult