¨


____________________   Bra Medarbetarskap   __________________


Bra Medarbetarskap för förbättrad kommunikation 

½ dag för hela företaget

Utvecklingsinsatsen vänder sig till företag, avdelning, grupp som vill:

- Få bättre kommunikation
- Öka förståelser för olikheter hos individ och kön.
- Bemästra mänskliga problem på ett konstruktivt och skapande sätt
- Främjar konstruktiv problemlösning
- Utökar arbetskamraters ömsesidiga respekt för varandra
- Bli bättre på att visa varandra omtanke
- Bli bättre på att ge och ta kritik··……Kort sagt för er som vill öka kunskapen om mellanmänsklig kommunikation.

Utvecklingsupplägg:
En utbildningsmodul på 3½h med blandning mellan kortföreläsningar och upplevelsebaserade workshops.
Antal deltagare: Fritt
Förberedelse: Innan utbildningsmodulen går vi igenom och stämmer av och anpassar utvecklingsinsatsen för just eran grupp.

Om utvecklingsinsatsen: En kul, lärorik och insiktsväckande ½dag för hela organisationen, avdelningen, gruppen som förbättrar kommunikations- och samarbetsfärdigheter. Den här ½ dagen kommer ni att har nytta av både i arbetet och i privatlivet.

Ni får ökade insikter om om vad som påverkar vårt beteende i grupp. Ni får inblick i praktiska verkyg för att förbättra er kommunikation. Individen och teamet utvecklas och ni får gemensamma verktyg för att ytterligare förbättra kommunikation och samverksförmåga.

Genom att känna till och lära sig bra verktyg för kommunikation förbättras samarbete, effektivitet och resultat.

För att framkalla psykiskt välbefinnande räcker det inte att bry sig om varandra, – man måste dessutom kunna agera klokt och diplomatiskt i situationer med ökad konfliktrisk. Lära sig ge varandra positiv feedback; men även lära sig att ge kritik på ett hänsynsfullt och uppbyggande sätt.

Detta socialpsykologiskt förankrade program bygger på en lösningsfokuserad modell. Det är en enkel modell som ger ett gemensamt språk och enkla verktyg för hur ni kan jobba med viktiga faktorer som i hög grad påverkar ditt och dina medarbetares välbefinnande, ömsesidiga interaktion och förmåga att skapa god atmosfär på arbetsplatser och i privatliv.

Utvecklingsinsatsen genomförs av följande konsulter:                Gun SättermannBra medarbetarskap för ständiga förbättringar

½ dag
Utvecklingsinsatsen vänder sig till företag, avdelning, grupp som vill:


-Få alla anställda att bidra med idéer och förbättingsförslag
-Generera nya idéer

-Tillvarata kunskap och idéer från alla medarbetare
-Öka delaktigheten
-Få medarbetarna att känna engagemang för företagets utveckling
-Ge medarbetarna förutsättningar att bidra med idéer
-Få medarbetarna att känna ansvar för att bidra till företagets utveckling

..…Kort sagt för er som vill få alla medarbetare att bidra med förbättringar.

Utvecklingsupplägg:
En utbildningsmodul på 3½h med blandning mellan kortföreläsningar och upplevelsebaserade workshops med alla medarbete under en intensiv halvdag.

Antal deltagare: Fritt
Förberedelse: Innan utbildningsmodulen går vi igenom och stämmer av och anpassar utvecklingsinsatsen för just eran grupp.

En kul, lärorik och insiktsväckande ½dag för hela organisationen, avdelningen, gruppen som ger insikt i enkla och och använbara tekniker för att jobba med ständiga förbättringar. Ni får inblick i och praktisk börja använda olika förbättringsverktyg.

Kvalitetssäkring innebär att man ständigt utvecklar företaget både i beteende och i operativt hänseende. Som bas för utveckling finns interna och externa mätningar, vilka synliggörs och utgör underlag för alla i företaget, så att man ständigt i beteende och i operativt hänseende kan arbeta med förbättringar utifrån fakta.

TQM – Total Quality Management – är en filosofi som ingår i begreppet kvalitetssäkring. En viktig del i förbättringsarbetet är att man faktabaserar sig och att alla ges möjlighet att delta i förbättringsarbetet. Kvalitet innebär att man faktabaserar sig och att totalt alla är delaktiga i utvecklingen. Delaktighetskänslan ska bl a utmynna i idékläckning som ligger till grund för handlingsplaner, vilka prioriteras fram av ”alla” anställda i företaget.

Genom att känna till och lära sig använda bra verktyg för ständiga förbättringar  förbättras förmågan att generera idéer vilket leder till förbättrat resultat.


Utvecklingsinsatsen genomförs av följande konsulter:
Gun Sättermann
Bra Medarbetarskap, för bättre affärer

En utvecklingsprocess för hela företaget
Utvecklingsinsatsen vänder sig till företag som vill:

- Åstadkomma en positiv förändring
-
Få alla med sig i ett nytt synsätt
-
Öka ansvaret hos alla
-
Få alla att vilja ta ansvaret för sin egen roll i företaget
-
Få bättre kommunikation
-
Få bättre samarbete mellan individer o avdelningar
-
Få tydligare förståelser för företagets mål
-
Få reda på vilka behov medarbetarna har för att nå målen
-
Få alla att bidra med förbättringar
-
Få bättre kundkommunikation


Processupplägg:
Processen är uppdelad i Processmoduler om 3½h med en blandning mellan kortföreläsningar och upplevelsebaserade workshops som ger möjlighet att lära genom upplevelse o reflektion.

Processmodulerna utgörs av 2 grundmoduler för ledarna och valfritt antal tema moduler för medarbetarna.

Ledarmodulerna;
- Förutsättningar för bra ledarskap för bättre affärer
-
coachande ledarskap som stöd för ledarna i bra ledarskap för bättre affärer.

Medarbetarmoduler;
-
Bra Medarbetarskap o personligt ledarskap
-
Mål o behov.
-
Samarbete o kommunikation,
-
Förbättringar o kundrelationer

Kostnad: Offert

Förberedelse: Innan processuppstart går vi igenom och stämmer av och anpassar utvecklingsinsatsen efter behoven i ert företag
En kul, lärorik och insiktsväckande process för hela organisationen som förbättrar kommunikations- och samarbetsfärdigheter och ökar viljan o förmågan att bidra till förbättrade affärer. Ni synliggör nyttan, ser vilka förutsättningar som behövs och får ett ökat ansvarstagande hos alla i organisationen

Ni får inblick i praktiska verktyg för att förbättra er kommunikation. Individen och teamet utvecklas och ni får gemensamma verktyg för att ytterligare förbättra kommunikation och samverksförmåga.

Genom att känna till och lära sig bra verktyg för kommunikation förbättras samarbete, effektivitet och resultat.

För att framkalla psykiskt välbefinnande räcker det inte att bry sig om varandra, – man måste dessutom kunna agera klokt och diplomatiskt i situationer med ökad konfliktrisk. Lära sig ge varandra positiv feedback; men även lära sig att ge kritik på ett hänsynsfullt och uppbyggande sätt.

Utvecklingsinsatsen genomförs av följande konsulter:
Gun
Sättermann
M.sc.Organinsation o ledarskap
Anders Ydremark
Organisationskonsult


Bra Medarbetarskap
i praktiken Analysverktyg

Nu finns ett prisvärt och praktiskt analysverktyg samt utvecklingskoncept inriktat på Bra Medarbetarskap, Active Employees!
Medarbetarnas aktiva bidrag till förbättring genom delaktighet och medansvar samt
nyckelorden Vilja- Möjlighet och Skyldighet är grunden i konceptet.

Bra Medarbetarskap i praktiken

Alla känner engagemang och ansvar för ett bra resultat

Alla bidrar till förbättring utifrån sina förutsättningar

PROFECI är licensierad konsult till konceptet Bra Medarbetarskap

Läs mer Analysverktyg.pdf